Latvijas Sportinga Federācija ir izstrādājusi un apstiprinājusi Drošas uzvedības un Ētikas kodeksu.

APSTIPRINĀTI: ar LSpF valdes

15.03.2022. lēmumu

 

Latvijas Sportinga federācijas Drošas uzvedības un
ētikas kodekss

 1.Šis kodekss nosaka visu Latvijas Sportinga federācijai piederīgo - biedru, to pārstāvju, amatpersonu, tiesnešu un sportistu drošas un ētiskas uzvedības normas savstarpējā saskarsmē sacensību laikā, gan ārpus tām.

 2.LSpF biedri, to pārstāvji, amatpersonas un sportisti darbojas Federācijas interesēs konstruktīvi un  godīgi, atbalsta Federācijas izveidošanas un darbības mērķus, ciena un atbalsta citus biedrus un to pārstāvjus, sportistus, atturas publiski, aizmuguriski kritizēt Federāciju, tās biedrus un to pārstāvjus, sportistus, risina radušās domstarpības Federācijas iekšienē godprātīgi, savstarpējās diskusijās.

 3.Federācijas biedri, to pārstāvji, amatpersonas un sportisti atturas izmantot savu stāvokli, lai lobētu savas vai citu biedru, amatpersonu vai sportistu intereses Federācijā, bet darbojas Federācijas interesēs. Ja to intereses saduras ar Federācijas interesēm, Federācijas intereses ir prioritāras.

 4.Federācijas tiesneši ir neatkarīgi izpildot savus tiesneša pienākumus. Tiesneši godprātīgi attiecas pret saviem pienākumiem, atturas lobēt atsevišķu sportistu intereses, savā darbībā ievēro F.I.T.A.S.C. noteikumus, sacensību tiesāšanas vadlīnijas, ir atsaucīgi, pretīmnākoši. Tiesnesis atturas būt rupjš savos paziņojumos, izteikumos. Tiesneši aizmuguriski nekritizē sportistus, citus tiesnešus, šautuves vai Federācijas amatpersonas.

 5.Tiesneši sacensības tiesā piemērotā apģērbā – garās biksēs, svārkos vai šortos, kuru garums sniedzas līdz celim, slēgtos apavos. Ķermeņa augšdaļā tiesneši atturas valkāt topiņus bez īsajām vai garajām piedurknēm. Tiesnesis lieto aizsarglīdzekļus – brilles un dzirdes aizsargiekārtas.

 6.Sacensību laikā tiesnesis izvēlas pozīciju, lai vislabāk saskatītu šāviena rezultātu, vienlaicīgi netraucējot sportistu šaušanas pozīcijā. Tiesnesis godprātīgi fiksē šāviena rezultātu sacensību protokolā, atbilstoši F.I.T.A.S.C. noteikumiem.

 7.Federācijas sportisti ievēro likumus, F.I.T.A.S.C noteikumus, šautuves iekšējās kārtības noteikumus. Federācijas sportisti godprātīgi, pieklājīgi un ar cieņu izturas pret citiem sportistiem un tiesnešiem.

 8.Sportisti ar visaugstāko atbildību izturas pret drošību šautuvē. Sportisti rīkojas ar ieroci likumos noteiktajā kārtībā.

 9.Sacensību laikā starp ugunslīnijām ierocis jānēsā tikai izlādēts, pārlauztā veidā rokā vai uz pleca, ar stobriem uz priekšu vai ieroču somā. Stobri nedrīkst būt vērsti pret citu personu.

 10.Ieroci pielādēt drīkst tikai sportistam nostājoties šaušanas pozīcijā un uzsākot šaušanu. Ja tiesnesis pārtrauc šaušanu, ierocis jāizlādē un jātur rokās vai uz plecā pārlauztā veidā ar stobriem zemē vai šaušanas virzienā.

 11.Sportistiem aizliegts bojāt šautuves inventāru. Sportistiem aizliegts lietot bojātu, nedrošu ieroci vai munīciju, lietot paštaisītu munīciju.

 12.Sportisti atturas no nesportiskas, nepieklājīgas rīcības, citu sportistu traucēšanas, skaļas vai izaicinošas uzvedības. Sportisti atturas komentēt citu sportistu vai tiesnešu rīcību, maldināt tiesnešus.

 13.Beidzot šaut sēriju savā šaušanas pozīcijā sportists var no tā izkāpt, ja blakus stāvošais sportists arī ir beidzis šaut savu sēriju.

 14.Sportistiem aizliegts ar ieroci tēmēt uz citu sportistu mērķiem. Sportisti atturas ar roku tēmēt uz mērķi laikā, kad blakus stāvošais sportists izpilda savu šāvienu (-us).

 15.Sportisti atturas pieskarties cita sportista ierocim vai munīcijai, nesaņemot iepriekšēju ieroča/munīcijas īpašnieka piekrišanu.

 16.Sportisti atturas neaicināti pamācīt citus sportistus sašaut mērķi vai izteikt viedokli par šo sportistu šaušanas prasmēm. Sportisti sacensību laikā neprasa citiem sportistiem viņu rezultātus.

 17.Sportisti pēc sevis neatstāj zemē čaulītes, patronu iepakojumus ne stendā, ne ārpus tā, izņemot gadījumu, ja tā nokritusi priekšā ugunslīnijai. Sportisti nepieļauj nekontrolētu čaulīšu izmešanu no stobriem.

 18.Sportisti nēsā pieklājīgu un tīru apģērbu – garās bikses, svārkus vai šortus, kas sniedzas līdz ceļgaliem, kreklus ar īsām vai garām piedurknēm un slēgtus apavus. Sportisti obligāti lieto dzirdes aizsardzības ierīces un brilles. Sportisti atturas šaušanas vestes vilkt uz kailas miesas.

 19.Sportisti šautuvē nelieto alkoholiskos dzērienus līdz šaušanas beigām. Aizliegts atrasties šautuvē sacensību laikā alkohola reibumā.

 20.Šaušanas laukumā vai pie tā šaušanas laikā aizliegts smēķēt tabakas izstrādājumus un elektroniskas cigaretes.

 21.Šaušanas laikā sportisti atturas pietuvoties tuvāk par vienu metru līdz šāvēja pozīcijai. Citi sportisti netraucē šāvēju šaušanu un tiesnešu darbu.

 22.Par likumu, FITASC noteikumu, šautuves iekšējās kārtības noteikumu un šī kodeksa pārkāpumiem Federācijas tiesneši un sportisti var tikt saukti pie disciplināratbildības šajā kodeksā paredzētajā kartībā.

 23. Disciplinārlietu par šī kodeksa pārkāpumiem ierosina pēc personas iesnieguma vai uz valdes lēmuma pamata. Uz disciplinārlietu izskatīšanu aicina personu, kura izdarījusi pārkāpumu, lai uzklausītu tās paskaidrojumus par savu rīcību. Paskaidrojumus var iesniegt rakstveidā.    

 24.Disciplinārlietu izskatīšanu veic Federācijas valde tuvākajā valdes sēdē pēc  iesnieguma saņemšanas vai vienlaicīgi ar valdes lēmuma pieņemšanu par lietas ierosināšanu.

 25.Izskatot disciplinārlietu, valde pieņem lēmumu ņemot vērā pārkāpēja personību, pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, viņa paskaidrojumus un piemēro pārkāpējam lietā par katru pārkāpumu vienu  no zemāk minētajiem sodiem:

      25.1.izskaidrot rīcības nepareizību;

      25.2.izteikt brīdinājumu;

      25.3.izteikt rājienu;

      25.4.piemērot naudas sodu līdz 1000 EUR apmērā;

      25.5.uz laiku diskvalificēt sportistu.

 Kopā ar soda piemērošanu, pārkāpējam var uzlikt par pienākumu atvainoties cietušajam un atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

       Disciplinārsods ir spēkā uz Valdes noteikto termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu.

 26.Pieņēmto valdes lēmumu disciplinārlietā to var rakstveidā 30 dienu laikā pārsūdzēt Biedru kopsapulcē. Biedru kopsapulces lēmums ir galīgs.

 27.Federācijas Valde ir tiesīga nepielaist sportistu pie sacensībām, kamēr netiek izpildīts disciplinārlietā uzliktais sods.

 

Valdes priekšsēdētājs                                     Edgars Šķēle

 

 

Antidopings