Normatīvie akti

IEROČU APRITES LIKUMS

Tā kā šaujamieroča lietošana un iegāde uzliek pienākumu rūpēties par savu un citu drošību, kā arī svarīgi ir pārzināt savas tiesības un pienākumus, šeit ir iespējams iepazīties ar Ieroču aprites likumu, kā mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu vai pirotehnisko izstrādājumu apriti Latvijas Republikā, kā arī noteikt šo priekšmetu klasifikāciju nolūkā garantēt personu un sabiedrības drošību.

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Ieroču aprites likums nosaka vispārējās prasības attiecībā uz šaujamieroču lietošanu un iegādi, taču Ministru kabineta 21.05.2019 noteikumi Nr. 211 "Ieroču, atļauju noteikumi, ka arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtiba" sniedz daudz plašāku ieskatu ieroču aprites kārtībā. 

ŠAUTUVJU IERĪKOŠANA

Tiem, kas apsver iespēju pašiem ierīkot savu šautuvi, vajadzētu iepazīties ar Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr.494 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" nosaka:

1. prasības šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai;
2. kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai;
3. kārtību, kādā Latvijā notiek treniņšaušana un šaušanas sporta sacensības, kā arī šautuvēs (šaušanas stendos) ievērojamos drošības noteikumus.

Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit!