Sēžu protokoli

Valdes sēžu protokoli

Saskaņa ar federācijas statūtiem, biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir 4 (četri) gadi. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valdes priekšsēdētājam jābūt Latvijas Republikas pilsonim. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi.


Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valdes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, lēmuma pieņemšanā izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

 

Sēdes protokols 2018.g. februāris - šeit:

Sēdes protokols 2017.novembris - šeit
Sēdes protokols  2017.maijs - šeit 
Sēdes protokols 07.12.2016 - šeit
Sēdes protokols 21.10.2015 - šeit

Sēdes protokols 23.10.14 - šeit