A,B,C grupas sportistu saraksts

Latvijas Sportinga Federācijas valdes
2022.gada rīkojums Nr.1/12-22

par sportistu sadalīšanu ABC grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Sportinga federācijas sportistus iedala grupās atbilstoši to sasniegtajiem rezultātiem federācijas rīkotajās Compak Sporting sacensībās:    

2. Compak Sportinga šaušanas disciplīnā kategorijā MAN sportistus iedala grupās:   
·        A
·        B
·        C

3. Grupu sadalījumā netiek iekļauti sportisti, kuri pēc FITASC noteikumiem startē kategorijās:
·        Junior
·        Lady
·        Senior
·        Veteran
·        Master

4. Nosakot grupu sadalījumu, vērā tiek ņemti sportista trīs labākie rezultāti, no kuriem tiek aprēķināts vidējais sniegums procentos no labākā Latvijas Sportinga federācijas sportista sekojošās Compak Sporting sacensībās:        
·        Latvijas Čempionāta posmos;
·        Latvijas kausa posmā;
·        Latvijas Grand Prix izcīņā.

 

5. Sadalījumam AB vai C grupās vērā tiek ņemti 3 labākie sezonas rezultāti izteikti procentos, kas gūti 4.p. minētajās sacensībās, šaujot pilnu programmuJa sportists ir piedalījies mazāk kā 3 sacensībās sezonā – vidējais rezultāts tiek aprēķināts no attiecīgo sacensību skaita.

6. 
·       A grupā tiek iedalīti visi sportisti, kuriem 3 labāko rezultātu vidējais % ir virs 90% no augstākā Latvijas Sportinga federācijas sportista rezultāta kategorijā MAN.

·    B grupā ir visi tie sportisti, kuriem 3 labāko sacensību rezultātu vidējais % ir virs 80% no augstākā Latvijas Sportinga federācijas sportista rezultāta kategorijā MAN;

·        C grupā tiek ieskaitīti visi pārējie MAN kategorijas sportisti. 

Sacensību dalībnieki, kuri pēc dzimšanas gada klasificējas kategorijās (Junior, Lady, Senior, Veteran, Master), tiks iekļauti kategorijās nevis ABC grupās.

7. Sportisti, kuriem ir piešķirta sporta klase, neatkarīgi no disciplīnas (Compak Sporting, Sporting, Kombinētā medību šaušana)  „LSpF Sporta Meistars” vai „LSpF Starptautiskais Sporta meistars”, startē A grupā.

8. Sportista rezultātu atbilstību attiecīgās grupas kritērijiem aktualizē pirms šaušanas sezonas sākuma katru gadu no jauna.    

9. Sportists kurš ir izlaidis kādu šaušanas sezonu, startē tajā grupā, kurā bijis startējis pēdējā aktīvajā sezonā.

10. Sportistam ir iespējams apstrīdēt savu grupu, uzrakstot iesniegumu Federācijas valdei.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2024.G.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2023.G.