A,B,C grupas sportistu saraksts

Latvijas Sportinga Federācijas valdes
2022.gada rīkojums Nr.01/01-22

par sportistu sadalīšanu ABC grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Sportinga federācijas sportistus iedala grupās atbilstoši to sasniegtajiem rezultātiem federācijas rīkotajās Compak Sporting  sacensībās:

2. Compak Sportinga šaušanas disciplīnā kategorijā MAN sportistus iedala grupās:
·        A
·        B
·        C

3. Grupu sadalījumā netiek iekļauti sportisti, kuri pēc FITASC noteikumiem startē kategorijās:
·        Junior
·        Lady
·        Senior
·        Master

4. Nosakot grupu sadalījumu, vērā tiek ņemti sportista trīs labākie rezultāti, no kuriem tiek aprēķināts vidējais sniegums procentos no labākā Latvijas Sportinga federācijas sportista sekojošās sacensībās :
·        4 (četros)  Latvijas Compak Sporting  čempionāta posmos;
·        Latvijas kausa posmā;
·        Latvijas Grand Prix izcīņā.

5. Sadalījumam  A, B vai C grupās vērā tiek ņemti  3 labākie sezonas rezultāti % (procentos), kas gūti 6 (sešās) Latvijas Sportinga federācijas rīkotajās sacensībās, šaujot pilnu programmu. Ja sportists ir piedalījies mazāk kā 3 sacensībās sezonā – vidējais rezultāts tiek aprēķināts no attiecīgo sacensību skaita.

6. 
·        A grupā tiek iedalīti visi sportisti, kuriem  3 labāko rezultātu vidējais %  ir virs 90% no augstākā Latvijas Sportinga federācijas sportista rezultāta kategorijā MAN.
·         B grupā ir visi tie sportisti, kuriem 3 labāko sacensību rezultātu vidējais % ir virs 80% no augstākā Latvijas Sportinga federācijas sportista rezultāta kategorijā  MAN, kā arī tie iepriekšējās sezonas B grupas sportisti, kuriem 3  labāko rezultātu vidējais % ir zem 80%.
·        C grupā tiek ieskaitīti visi pārējie MAN kategorijas sportisti.

7. Sportisti, kuriem ir piešķirta sporta klase „LSpF Sporta Meistars” vai „LSpF Starptautiskais Sporta meistars”, startē  A grupā.

8. Sportista rezultātu atbilstību attiecīgās grupas kritērijiem aktualizē pirms šaušanas sezonas sākuma katru gadu no jauna.

9. Sportistam ir iespējams apstrīdēt savu grupu, uzrakstot iesniegumu Federācijas valdei.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2022.G.