Šaušanas instruktoru sertifikācija

Saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 35.panta pirmo daļu šaušanas instruktorus, izņemot tos šaušanas instruktorus, kas ir tādu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, sertificē biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" (turpmāk - LSFP), kas var izveidot komisiju, kura lemj par sertifikātu izsniegšanu un to anulēšanu.

Lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu sertifikātu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par šaušanas instruktora sertificēšanu.

Šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un kritērijus, kā arī maksu par šaušanas instruktoru sertificēšanu nosaka Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 502"Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi" (turpmāk - Sertificēšanas noteikumi).

Saskaņā ar Sertificēšanas noteikumiem, lai saņemtu sertifikātu vai atkārtotu sertifikātu, fiziskā persona iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iesniegumu sertifikāta saņemšanai. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina atbilstību kādam no Sertificēšanas noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem kritērijiem. 

1.IESNIEGUMS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

2.DOKUMENTI, kas apliecina atbilstību kādam no Sertificēšanas noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem kritērijiem

3.IESNIEGUMS SERTIFIKĀTA DUBLIKĀTA VAI ATJAUNOTA SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

4.DOKUMENTS, KAS APLIECINA, KA VEIKTA SAMAKSA PAR PAKALPOJUMU

 

ŠAUŠANAS INSTRUKTORU SERTIFICĒŠANAS KRITĒRIJI (Sertificēšanas noteikumu 8. un 9.punkts)

8. Fiziskā persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā ir vismaz 21 gadu veca un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

8.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta speciālistu sertifikāciju iegūts ar šaušanu saistītā sporta veida sporta speciālista sertifikāts;

8.2. iegūta sporta meistara vai tai pielīdzināta kvalifikācija ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas (turpmāk – sporta federācija) izsniegta izziņa;

8.3. vismaz trīs gadus ir sporta federācijas sastāvā esošas sporta organizācijas biedrs, kas ieguvis vismaz otro sporta klasi ar šaušanu saistītā sporta veidā, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums; *

8.4. ir vismaz piecu gadu mednieka stāžs, un to apliecina mednieka apliecība; *

8.5. dokumentāri pierādīts vismaz triju gadu stāžs darbā ar ieroci valsts vai pašvaldības iestādē, kurai tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu. *

9. Fiziskā persona var pretendēt uz atkārtota sertifikāta izsniegšanu, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

9.1. vismaz piecus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors un atbilst šo noteikumu 8.1. vai 8.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

9.2. vismaz divus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors, piedaloties treniņšaušanas nodarbībās un sporta federācijas organizētās sacensībās, un to apliecina sporta federācijas izsniegts atzinums;

9.3. vismaz piecus gadus darbojusies kā sertificēts šaušanas instruktors. *

 

* Pretendentiem, kas atbilst Sertificēšanas noteikumu 8.3., 8.4., 8.5. un 9.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ir jākārto sertifikācijas eksāmens.

Sertifikācijas eksāmena norises kārtība un eksāmena programma pieejama ŠEIT.

Federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt Federācijas atzinumu ir ŠEIT