Privātuma politika

Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – biedrībai Latvijas Sportiga Federācijas klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība Latvijas Sportinga Federācija (turpmāk – Federācija), vienotās reģistrācijas Nr.40008062988, juridiskā adrese: “Zvaniņu iela 11, Ogre, LV-5001, tālrunis: 29269529, e-pasts info@sporting.lv , mājaslapa: www.sporting.lv.

2. Federācijas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  info@sporting.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un paskaidrojumi norādīti privātuma politikas 5.punktā.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem, Federācijas pakalpojumu pircējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

 • Federācijas uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Federācija

5. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Federācija, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Federācija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 9. punktā norādītājiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

 • bankas dati;

 • dati, kurus Klients pats paziņo Federācijai.

6. Federācija rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

8. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Federācijas interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

9. Federācija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu pārdošanai:

  • klienta identificēšanai;

  • pirkuma rēķina sagatavošanai un pirkuma darījuma noslēgšanas fakta pierādīšanai;

  • garantijas saistību izpildei;

  • esošo pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;

  • pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;

  • klientu apkalpošanai;

  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

  • norēķinu administrēšanai; 

  • parādu atgūšanai un piedziņai; 

  • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

- klienta identificēšanai;
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. Federācija apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Pakalpojumu pirkšanas darījuma noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu darījumu/līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

 • normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Federācijas saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

 • leģitīmās interesēs- lai realizētu no Federācijas un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Federācijas leģitīmās intereses;

 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai- lai nodrošinātu Federācijas nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

11. Federācijas leģitīmās intereses ir:

 • organizēt sacensības un treniņus;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pirkuma darījuma noslēgšanas;

 • nodrošināt pirkuma darījuma saistību izpildi;

 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai

 • saglabāt Klientu pieteikumus pakalpojuma iegādei, kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttālruni vai interneta mājas lapā;

 • analizēt Federācijas mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

 • veikt darbības Klientu noturēšanai;

 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

 • reklamēt savas pakalpojumus;

 • novērst krāpniecību;

 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

 • pakalpojumu sniegšanas un pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojuma kvalitāti;

 • administrēt maksājumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu apstrāde

12. Federācija apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Federācijai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Federācijas sadarbības partneri apstrādā Federācijas rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Federācijas datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Federācijai ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Federācijas sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Federācijas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Federācijas uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

15. Federācijas aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pakavs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;

 • klientu datu šifrēšanu;

 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Federācijas neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu pakalpojuma pirkuma darījuma laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu preču pirkuma darījum izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai savstarpējo norēķinu ietvaros vai kurjera pakalpojumu uzņēmumam preču piegādes nodrošināšanai).

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Federācijas leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Federācijas leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Federācijas glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais pakalpojumu darījums;

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Federācija vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klients, sazinoties ar Federāciju, var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Federācijai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Federāciju veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Federācijas leģitīmajām interesēm).

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Federācijas pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. Federācija atbildi Klientam nosūta pa epastu uz viņa norādīto kontaktadresi parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

24. Federācija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu pirkšanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta mājas lapā www.sporting.lv  pakalpojuma darījuma brīdī.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

29. Federācija veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

30. Saziņu par pakalpojuma pirkuma darījuma izpildi Federācija veic uz Klienta pieprasījuma līguma pamata (piemēram, informācija par rēķiņu u.c.)

Komerciāli paziņojumi

31. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Federācijas pakalpojumiem veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32. Klients piekrišanu Federācijas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Federācijas mājas lapā.

33. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

34. Federācija pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. Federācija mājaslapa šobrīd neizmanto sīkdatnes.

36. Federācijas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Federācija nenes atbildību.

Sūdzību izskatīšana un strīdu risināšana

Sūdzību par pakalpojuma kvalitāti federācija lūdz iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@sporting.lv, vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Biedrība Latvijas Sportinga Federācija, Zvaniņu iela 11, Ogre, LV-5001.. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un klients sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrit, klientam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot pakalpojuma pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- Iesnieguma iesniegšanas datumu;
- Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Citi noteikumi

37. Federācijai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Federācijas mājaslapā www.sporting.lv

38. Federācijas saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Federācijas mājaslapā.

39. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2021. gada 1.augustā.